logo-icon

Mijn VvE

Mijn VvE

Mijn VvE

MIjn VvE

Wij helpen VvE's met een dienstverlening die op orde is en bieden uw VvE keuze uit twee beheermodules. U bepaalt daarmee zelf hoeveel beheer u wilt uitbesteden en hoeveel dat beheer uw VvE kost.

Aanvragen automatische incasso bijdrage VvE

Afrekening stookkosten

Heeft uw VvE blokverwarming? Dan neemt u warmte af via een collectieve ketel. Dit is een verwarming voor iedereen in het complex of gebouw waarin u woont. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen verbruik betaalt, zijn in veel gevallen de radiatoren in uw woning voorzien van energiemeters. Meestal zijn deze meters op afstand uitleesbaar. VvE Beheer Zorgeloos geeft de totaal gemaakte kosten (zoals gasverbruik, verbruik elektriciteit door de CV-ketels, administratiekosten etc) door aan het bedrijf dat de eindafrekening gaat verzorgen. Deze afrekening zal plaats vinden 1 keer per jaar aan het einde van het seizoen afrekening stookkosten.

Gaat u verhuizen naar een nieuwe woning? Ook dan moeten de voorschotten en daadwerkelijke verbruik verrekend worden. Dit gebeurt niet meteen na verkoop van uw appartement, maar ook slechts 1 keer per jaar. Het zou dus zo kunnen zijn dat u medio oktober uw appartement heeft verkocht maar dat de afrekening dan pas komt na het einde van het stookseizoen (veelal 1 juli) Bij meerdere VvE’s wordt bij de overdracht bij de notaris borg verrekend voor de eindafrekening stookkosten. Deze borg verrekenen wij dan met u aan het einde van het stookseizoen.

Direct inloggen

Kascommissie VvE

De kascontrolecommissie bestaat uit minimaal twee leden en wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering benoemd. Verder moeten leden van de kascommissie ook daadwerkelijk lid van de betreffende VvE zijn en mogen ze geen lid zijn van het bestuur of een andere commissie binnen de VvE. Ook mogen ze zelf geen uitgaves ten behoeve van de VvE doen, dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens de wet moeten de leden van de kascontrolecommissie elk jaar gekozen worden, dit mogen echter wel elk jaar dezelfde leden zijn. De kascontrolecommissie heeft als taak het controleren van de jaarrekening van de VvE. Om hun taak goed te kunnen uitvoeren dient de kascommissie toegang te krijgen tot alle gegevens van de VvE. Naast financiële gegevens kunnen dit ook verzekeringspolissen en/of (onderhouds)contracten zijn.

De kascommissie bepaalt zelf welke gegevens er nodig zijn, het bestuur is verplicht deze gegevens beschikbaar te stellen.
Minstens noodzakelijk voor een goede controle zijn:
 - de begin- en eindbalans van het betreffende jaar;
 - een overzicht van alle baten en lasten; 
- het jaarverslag van het afgelopen jaar; - De kolommen- en exploitatiebalans van het betreffende jaar inclusief grootboekkaarten;
 - de complete administratie, waaronder de bankafschriften. Als de kascontrole heeft plaats gevonden en alles akkoord is bevonden dat dient de kascommissie de modelverklaring kascommissie in te vullen en te overhandigen aan het bestuur. Met dit formulier verklaren de kascommissieleden dat alle bescheiden zijn gecontroleerd en akkoord zijn. Tevens verzoekt de kascommissie via de modelverklaring de vergadering decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het betreffende boekjaar.

Naamplaatje

Wilt u een nieuw naamplaatje bestellen klik dan hier. Besteld u voor het eerst een naamplaatje dan is dat kosteloos. Indien het een wijziging betreft worden de kosten aan u doorberekend.

Verhuren van uw woning

Verkopen van uw woning

Uw makelaar heeft meerdere gegevens van u nodig – in elk geval de recente jaarrekening en notulen, de begroting voor het lopende jaar, de hoogte van de bijdrage VvE, de akte van splitsing en indien aanwezig het MJOP. Al deze gegevens kunt u vinden door in te loggen in uw digitale dossier. Wij geven als beheerder overigens geen informatie aan makelaars. Ook heeft de notaris gegevens nodig om een appartement te kunnen transporteren. Voor VvE gerelateerde zaken neemt de notaris contact op met de bestuurder – onder meer wordt gevraagd naar het aandeel in de reserve, de hoogte bijdrage VvE en de eventuele achterstand in het betalen van de bijdrage VvE.

Aangifte Box3

Bij de aangifte inkomstenbelasting moet u in Box 3 opgave doen van uw bezittingen. Daaronder valt naast o.a. aandelen en spaartegoeden, ook uw aandeel in het reservefonds van de VvE.

De peildatum voor uw aandeel in het reservefonds is 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. De aangifte Box3 wordt opgeslagen in uw persoonlijke dossier. Dit kunt u zelf doen, maar de beheerder kan de aangifte Box3 ook voor u in uw dossier hebben gezet. Het is dus altijd aan te raden om eerst te kijken of het document in uw persoonlijke dossier staat. Als u lid bent van meerdere VvE's, dan moet u eerst de administratie van een VvE openen om de aangifte Box3 voor deze VvE te kunnen inzien. Zie ook: Opvragen documenten.

Actie Om uw aangifte Box3 te maken:
· Start de functie opvragen documenten vanuit het menu eigenaar.
Controleer of in uw persoonlijke dossier een document Aangifte Box3 staat. Als dit document er niet staat, kunt u het zelf maken:
· Start de functie mijn gegevens vanuit het menu eigenaar.
Ga naar het tabblad objecten.
· Klik op de knop aangifte box3. Het document wordt in uw persoonlijke dossier geplaatst.